Nieuws
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van dorpsbelangen nodigt de leden hierbij van harte uit voor de nieuwe ALV, deze zal plaats vinden op donderdag 20 april vanaf 19.30 uur in het MFC. We hopen op een grote opkomst om zo ook de nieuwe bestuursleden (warm) welkom te heten. Ook zal tijdens deze ALV een toelichting worden gegeven op de voorgestelde verdeling van functies; te weten voorzitter en penningmeester. Marielle Riezebos is aftredend en niet herkiesbaar.

Naar alle berichten